پارکت ۸ میل اروپایی ۹۰۰۴ ( ۲/۲۲ )

نوع جنس دسته
HDF کلاسیک
ضخامت ابعاد(مترمربع)
8 میل 1.383*0.159
کشورسازنده متراژدرهرکارتن
Luxemburg 2.22
پارکت ۸ میل اروپایی ۹۰۰۴ ( ۲/۲۲ )