پارکت ۸ میل کودک ۸۰۰۰ (۱.۸۷۶ )

نوع جنس دسته
HDF کودک
ضخامت ابعاد(مترمربع)
8 میل 1.215*0.193
کشورسازنده متراژدرهرکارتن
china 1.876
پارکت ۸ میل کودک  ۸۰۰۰ (۱.۸۷۶ )