چمن مصنوعي خزان ۲۵ ميل

نوع چمن عرض(مترمربع)
-خزان(دورنگ) 4
ارتفاع حداقل سفارش
25mm 4 مترمربع
کشورسازنده ضریب مقدارسفارش
نخ هلندی بافت ایران 4
چمن مصنوعي خزان ۲۵ ميل