کفپوش ۳میل کره- DMT113(3.31)

نوع جنس طول(مترمربع)
pvc 0.95
ضخامت عرض(مترمربع)
3میل 0.186
کشورسازنده متراژدرهرکارتن
Korea 3.3135
کفپوش ۳میل کره- DMT113(3.31)