کفپوش ۳میل کره- DMT121(3.31)

نوع جنس عرض(مترمربع)
pvc 0.186
ضخامت طول(مترمربع)
3 0.95
کشورسازنده متراژدرهرکارتن
Korea 3.3135
کفپوش ۳میل کره- DMT121(3.31)