کفپوش ۳میل کره- DMT132(3.31)

نوع جنس عرض(مترمربع)
pvc 0.47
ضخامت طول(مترمربع)
3 0.47
کشورسازنده متراژدرهرکارتن
Korea 3.3135
کفپوش ۳میل کره- DMT132(3.31)