کفپوش ۳میل کره-DW1902 (3.32)

نوع جنس عرض(مترمربع)
pvc 0.186
ضخامت طول(مترمربع)
3 0.95
کشورسازنده متراژدرهرکارتن
Korea 3.3212
کفپوش ۳میل کره-DW1902 (3.32)