کفپوش ۳میل کره- DW3201(3.32)

نوع جنس عرض(مترمربع)
pvc 0.193
ضخامت طول(مترمربع)
3 1.215
کشورسازنده متراژدرهرکارتن
china 3.3212
کفپوش ۳میل کره- DW3201(3.32)