کفپوش ۴.۵ میل ۹۰۰۱ SPC

نوع جنس عرض(مترمربع)
pvc 0.31
ضخامت طول(مترمربع)
4.5 1.22
کشورسازنده متراژدرهرکارتن
Korea 3.0256
کفپوش ۴.۵ میل ۹۰۰۱ SPC